TÜGAP TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE GENÇLER ARASI İLETİŞİM PLATFORMU TÜZÜĞÜ

 MADDE 1: Genel Bilgiler

Platformun Adı:  Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu

Kısa Adı: TÜGAP

İngilizce Adı: Young Turkish Communication Platform

Platformun Kuruluş Tarihi: Nisan 2013

Merkezi: İstanbul

 MADDE 2: Platformun Yasal Dayanağı

5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 25. maddesinde “Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler” ifadesi yer almaktadır.

TÜGAP, söz konusu kanuna dayanarak İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) Yönetim Kurulu’nun 27 Şubat 2013 Tarih 7/3 Sayılı kararı ile Gelecek Neslin Genç Koalisyonu Projesi kapsamında Nisan 2013 tarihinde kurulmuştur.

 MADDE 3: Vizyon

TÜGAP’ın vizyonu, STK’larla işbirliği yaparak üretken, katılımcı, özgüvenli, yaşadığı toplumun ve çağın meselelerine duyarlı,  hakları kadar sorumluluklarının da bilincinde, kendisi ve çevresi ile barışık bir nesle ulaşmaktır.

 MADDE 4: Misyon

Sivil Toplum Kuruluşlarının, Gençlik Gruplarının, Gençlik Merkezlerinin hedef kitlesindeki aktivist gençlere rehberlik yaparak, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştıkları ortak çalışma zemini hazırlamak, iletişim ve işbirliği imkanı sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak, geliştirmek ve bu yetenekleri toplumun hizmetinde kullanacak sahalar  açacak etkinliklerde bulunmaktır.

MADDE 5: İlkeler

Platform katılımcıları aşağıdaki ilkeler çerçevesinde bir araya gelir ve çalışmalarını yürütürler:

 1. Çalışmalarını Tüzük çerçevesinde yapmak,
 2. Katılımcıları herhangi bir göreve zorlamamak, baskı yapmamak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamını muhafaza etmek,
 3. Katılımcıların bağımsız, özgün yapılarını ve kimliklerini zenginlik kaynağı olarak kabul etmek,
 4. Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, katılımcılar arasında eşitlik prensibiyle hareket etmek, demokratik kurallarla çalışmak,
 5. Siyasal kurum ve kadrolar karşısında bağımsız bir duruş göstererek, tüm siyasal yapılara eşit mesafede durmak, gençler yararına yapılan çalışmaları desteklemek; bu konuda her türlü yanlış politik karar ve uygulamalara karşı çıkmak,
 6. Aile değerlerimizi muhafaza etmek,  aile bağlamından kopartmadan gençlik konusunu ele almak,
 7. Modernizm adına özgürlüğün, din adına çarpık töre ve geleneklerin, gençleri olumsuz yönde etkileyecek her türlü fikir, eylem ve ayrımcılığa karşı çıkmak, hurafe ve yanlış geleneklerle mücadele etmek,
 8. Evrensel değerleri içinde barındıran kültürel kimliğimiz, öz değerlerimizin, gençlerimiz tarafından da yaşanması ve yaşatılması, öz değerlerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması için çalışmalar yapmak.

 MADDE 6: Platformun Faaliyetleri

Vizyonu ve misyonu doğrultusunda:

 1. Katılımcıları arasında iletişim, istişare, işbirliği zemini ve veri tabanı oluşturmak,
 2. Katılımcıları arasında düzenli toplantıları gerçekleştirmek,
 3. Katılımcılardan veya gençlerden gelen Platformlailgili bilgi, proje, rapor vb. dokümanları gündeme almak ve karara bağlamak,
 4. Proje çalışmalarında, Gençlik konusunu bütün yönleriyle(eğitim, haklar ve sorumluluklar, kamusal imkânlar konusunda bilgilendirme, şiddet, sağlık/cinsel sağlık, madde ve bağımlılıktan koruma, yoksulluk, ev ve evlilikte temel bilgiler, kültürel ve ahlaki değerler, çevre, medya okur-yazarlığı, kişisel gelişim vb.) ele almak, Proje Komisyonları ve Çalışma Grupları oluşturmak,
 5. Sosyo-kültürel etkinlikler (eğitim programları, konferanslar, paneller, sergiler, geziler, sempozyumlar vb.) düzenlemek, gençlerle ilgili çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurum ve kuruluşları ziyaret etmek, düzenledikleri etkinlikleri izlemek, en iyi uygulama ve projelerini incelemek, ortak projeler yapmak ve bu projelerin yaygınlaşmasına ortam hazırlamak,
 6. Yerel ve merkezi yönetimlerin gençlere yönelik sundukları imkanlar konusunda araştırmalar yapmak, özellikle sosyal projeler, yönetime katılımla ilgili oluşturulan yapılanmalar, kültürel ve sportif imkanlar konusunda bilgi paylaşımını artırarak katılımcılara etkin sosyal yaşam konusunda alternatifler sunmak,
 7. Platform katılımcıları arasında öğrencilik dönemlerinden başlayarak  ilgi ve meslek grupları (hukukçu, sağlıkçı, eğitimci, sanatçı vb. gençlerin bir araya geldiği gruplar)  oluşturmak, maddi, manevi destek faaliyetleri ve mesleki gelişim ve dayanışma programları yapmak,
 8. Gençlere, ilgi sahalarına giren STK faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alma imkânı sağlamak,
 9. Ulusal ve uluslararası düzeyde genç konusunu aile bağlamından kopartmadan ele alarak çalışma yapan resmi, özel kurum/kuruluşlar, uzmanlar ve akademisyenlerin envanterini çıkarmak, iletişim içinde olmak, işbirliği zemini oluşturmak, gençlik hareketlerini izlemek, gençlik sorunlarına kültürel ve manevi değerlerimizden hareketle çözümler ve projeler üretmek,
 10. Platformun ilkeleri çerçevesinde, Karar Organıkararı doğrultusunda ulusal ve uluslararası çatı örgütlerde yer almak, kuruluşlarına öncülük etmek,
 11. Platformun ortak görüş ve projelerini temsilciler ve iletişim kanalıyla sunmak,
 12. Çeşitli sebeplerle aile kurumunundışındaki (kurumlarda yaşayan, yalnız yaşayan) gençlerin, yaşam koşullarını iyileştirecek çalışmaları desteklemek,
 13. Gençleri etkileyen tüm faaliyetleriresmi/özel kurum ve kuruluşların, şahısların konu ile ilgili çalışmalarını, kanun, yönetmelik, tüzük vb. hukuki düzenlemeleri, televizyon, internet, reklamlar vb. yazılı ve görsel yayınları genç ve değerler odaklı olarak izlemek, olumlu çalışmaları desteklemek, zarar veren faaliyet ve yayınlar için yasal çerçevede bildiri, basın toplantısı vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak,
 14. Anket, ilmi çalışma, araştırmalar yapmak/yaptırmak, bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmaları bülten, katalog, internet vb. aracılığıyla ilgililere duyurmak.

 MADDE 7: Platforma Katılım

TUGAP’ın vizyon, misyon ve ilkeleri kapsamında çalışma yapmak isteyen 14-29 yaş arası aktivist genç kızlar, birikim ve deneyimleri ile gençlere yardım etmek isteyen 29 yaş üstündeki destekçiler  ve gençlik alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları platform çatısı içinde yer alabilirler.

 

MADDE 8:Platforma Katılım Prosedürü

 1. Platforma katılım 3 statüde olur.
 • Karar Organı
 • İletişim Ağı
 • Destekçi
 1. Platformda yer almak isteyen adayTÜGAP web sitesinden tüzük, katılım şartları ve ilgili dokümanları inceler. Dilekçe eşliğinde  “TÜGAP Aday Katılımcı Tanıma Formu” nu internet üzerinden doldurarak TÜGAP Genel Sekreterliği’ne gönderir.
 2. TÜGAP Karar Organı, adayların dilekçelerini inceler ve değerlendirir, kararlar ¾ oy çoğunluğu ile alınır. En geç 2 ay içerisinde adaya yazılı olarak cevap verilir. Bu süreçte aday katılımcı, TÜGAP toplantılarına ve etkinliklerine iştirak edebilir.
 3. Karar organında yer alma kriterlerine sahip olan adaylara “Seçenekli Katılım Başvuru formunu” gönderilir. Tercihleri doğrultusunda hangi statüde yer alacağını belirtmesi istenir.
 4. Aday, formu doldurarak tercihini belirtir,TÜGAP Genel Sekreterliği’ne internet yoluyla bir ay içinde gönderir.
 5. Alınan cevap doğrultusunda adayın katılım prosedürü tamamlanmış olur.
 6. Platform, TÜGAP Genel Sekreterliği tarafından her katılımcı için ayrı bir dosya açılarak evraklar yerleştirilir. Formların bilgisayar ortamında dökümü yapılır. Veri tabanı oluşturulur.

 MADDE 9: Katılımcıların Görev ve Sorumlulukları :

 1. TÜGAP tüzüğü çerçevesinde çalışmak.
 2. Katılım prosedürünü eksiksiz olarak tamamlamak.Tercihi doğrultusundaki (karar organı,iletişim ağı,destekçi) görevlerini yerine getirmek.
 3. Platform toplantılarına katılmak.Gündem maddelerini tartışmak ve değerlendirmek.
 4. TÜGAP’tan ulaşan bilgileri, varsa grubuna,kuruluşuna ve çevresine iletmek,TÜGAP’ı yazılı ve ortak metinler üzerinden tanıtmak.
 5. Genel Sekreterlik’ten gelen bilgilerin kendisine ulaştığı yönünde hızla geri bildirimde bulunmak.
 6. TÜGAP katılımcısı olmanın ulusal ve uluslar arası düzeyde sağlayacağı statü ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek;karar organının uygun gördüğü faaliyetlere imkanları ve tercihleri doğrultusunda katkı sağlamak ve desteklemek.
 7. Yetki verilen konular dışında TÜGAP adına sözlü-yazılı beyanat vermemek ve etkinlik düzenlememek.

 MADDE 10: Platformun Organları

10/1. Platform Meclisi

10/2. Platform Karar Organı

10/3. İletişim Ağı

10/4. Genel Sekreter/Vekiller

10/5 Sekreter

10/6. Komisyon / Alt Çalışma Grubu

10/7. Temsilci

10/8. Gözlemci

10/9. Destekçi

10/10. Konu Merkezli Danışmanlar

10/1.  Platform Meclisi

 Meclis toplantılarına, tüm TÜGAP katılımcıları, destekçiler, karar organının bilgisi dahilinde konuyla ilgili uzman, akademisyen, resmi ve özel kurum temsilcileri, devamlı veya ihtiyaç duyulan durumlarda katılabilir.  Meclis toplantıları yılda bir  yapılır. Toplantılar, TÜGAP Genel Sekreteri veya seçilecek moderatör tarafından yönetilir.

Platform Meclisinde gündem genelde aşağıdaki gibidir:

1-      Açılış ve gündem,

2-      Katılımcıların yürüttükleri faaliyetlerden kısa özetler,

3-      Raporlar ( Genel Sekreter, sekretarya, komisyon, alt çalışma grubu, temsilci, gözlemci, destekçi, danışman ve etkinlik raporları vb.),

4-      Gelecek dönem TÜGAP etkinlik planı,

5-      Öneriler, dilekler,

6-      Kapanış.

10/2.   Karar Organı

Bu statüyü tercih eden kriterlere uygun gençlerden ve destekçilerden oluşur. Destekçilerin oranı karar organı katılımcılarının 1/3’ini geçemez. Platformun en yetkili organıdır. Toplantılar; 3 ayda 1  (yılda 4 defa) yapılır. Toplantılar,Platform Genel Sekreteri veya seçilecek moderatör tarafından yönetilir.

Karar Organı Görevleri;

 1. TÜGAP tüzüğü çerçevesinde çalışmak.
 2. Katılımcıların dilekçe ve Aday Katılımcı Tanıtım Formlarını değerlendirmek.
 3. Karar organında yer alacak olan adayların kriterlere uygunluğunu belirlemek, ihtiyaç halinde, konuyu Genel Meclise getirmek ve yeni kriterlerin belirlenmesini sağlamak.
 4. TÜGAP etkinliklerini sorumluluk verdiği katılımcılarla aktif olarak izlemek.
 5. Raporları (genel sekreterlik, temsilci, destekçi, gözlemci, komisyon, alt çalışma grupları, etkinlik raporları) toplamak ve değerlendirmek. TÜGAP Genel Meclisine ve İKADDER ‘e iki ayda bir
 6. TÜGAP faaliyet planı hazırlamak ve genel meclise sunmak.

TÜGAP Karar Organı’na katılım kriterleri;

Katılım kriterlerinde belirtilen bir şart ve bir tercihe sahip olan adaylar arzuları doğrultusunda Karar Organı’nda yer alabilir.

1-      TÜGAP tüzüğü çerçevesinde faaliyet göstermek.(şart)

2-      Bir yıl içinde Platform Meclisi ve Karar Organı Toplantılarının en az ¾ üne katılma imkanına sahip olmak .(şart)

3- Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) çatısı altında yer alan bir STK’nın referansını almak.(şart)

4-      STK’larda ve gençlik yapılanmalarında aktif olarak çalışmış olmak.(tercih)

5-      Bir sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak çalışmış olmak.(tercih)

6-      Gençlere rehberlik edebilecek bilgi birikim ve deneyim sahibi olmak.(destekçiler için şart)

 

Karar Alma

Karar Organı toplantılarında kararlar, niteliğine göre oy birliği, oy çokluğu veya salt çoğunlukla alınır:

Oy birliği: Karar Organı katılımcılarının tümünün onayını ifade eder. (TÜGAP adı zikredilerek yapılacak ve diğer katılımcıları ve TÜGAP’ta temsilcilerini sorumluluk altında bırakma riski olan bildiri yayınlama, yürüyüş, basın toplantısı düzenleme vb. konularda karar alınırken İKADDER Yönetim Kurulu istişaresi ile hareket edilir.)

Oy çokluğu:  Platform Genel Meclisi ve Karar Organı’nın gerçekleştirdiği toplantılara katılan katılımcıların  hazirununun ¾ onayını ifade eder.( Genel Sekreter ve Vekilinin seçimi, tüzük değişikliği, katılım başvurularının karara bağlanması vb.)

Salt çoğunluk:  Hazirunun yarıdan bir fazlasının oylarını ifade eder. (Toplantının yeri ve tarihinin belirlenmesi, vb.)

 

 

Oylamada Dikkat Edilecek Hususlar:

 1. Aksine karar alınmadıkça oylamalar açık usulle yapılır.
 2. Kararlar sekreter tarafından Karar Defterine geçirilir, kayıt altına alınır.Çekimser kalanlar veya onaylamayanlarkararlarının altına gerekçelerini belirterek muhalefet şerhlerini koyarlar.

10/3.  İletişim Ağı

 

Dilekçe ile TÜGAP Aday Katılımcı Tanıma Formunu dolduran “14-29 yaş arası gençler, birikim ve tecrübesiyle katkı sağlayacak 29 yaş üstündeki kişiler ve gençlik alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri” İletişim Ağı’nda yer alabilirler. TÜGAP Karar organı ve platform meclisi toplantılarına katılabilir. Görüş bildirir, önerilerde bulunur, alınacak karar konusundaki istişarelere katılır ancak karar organı dışında kalan iletişim ağındaki katılımcıların oy hakkı ve toplantılara katılma zorunluluğu yoktur. TÜGAP çalışmaları hakkında bilgilendirilir, etkinliklerde yer alabilir, yaptığı etkinliklerini duyurabilir.

 

 

10/4. Genel Sekreter/Eş Genel Sekreter

 1. Genel Sekreter Platformu temsil eden en yetkili kişidir. Adaylar, kriterlere uygun katılımcılar arasından Karar Organı tarafından seçilir. Genel Sekreterin görev süresi bir yıldır. Gerektiğinde bu süre uzatılabilir.
 1. Meclis Toplantılarına ve Karar Organı Toplantılarına gerektiğinde Başkanlık eder.
 2. Katılımcılar, Komisyonlar, Sekreterler, Gözlemciler, Temsilciler ve Danışmanlar, STK’lar  kapsamındaki TÜGAP çalışmalarının  yürütücüsü İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği  İKADDER ile  koordinasyonu sağlar.
 3. Genel Sekreter Platformun tüm sekretarya çalışmalarını yönetir.
 4. Platforma ulaşan (öncelikli olarak çatı kuruluşlardan) bilgi, belge ve dokümanları gündeme alır.
 5. Çalışmalarını, TÜGAP Platform Meclisine ve İKADDER Yönetim Kurulu’na en geç iki ayda bir rapor halinde sunar.
 6. Eş Genel Sekreter, Genel Sekreterin önerilerini dikkate alarak  aynı prosedürle seçilir ve Genel Sekreter’in bulunmadığı zamanlarda aynı yetkilere sahip olarak görev yapar.

10/5.Sekreter

Sekreter ,Platform Genel Sekreteri tarafından seçilir. Bir veya birkaç kişi olabilir.  Platform Merkezinde, Genel Sekreterin bilgisi dahilinde  yazılı-sözlü iletişimleri kurar, dokümantasyon, dosya, arşivleme vb. işleri yürütür. Tüzük çerçevesinde Genel Sekreter’in verdiği diğer görevleri üstlenir ve ona yardımcı olur.

10/6. Komisyon/ Alt Çalışma Grubu

 1. Komisyonlar; Platform katılımcıları arasından en az üç veya daha fazla katılımcının bir araya gelmesiyle oluşur. Aralarında bir başkan seçerler. Karar Organı tarafından belirlenmiş etkinlik veya projeleri hayata geçiren organlardır. En iyi uygulamaların ulusal ve uluslararası alanda yaygınlaşmasına zemin hazırlarlar.
 2. Komisyonlar iç yapılanmalarını ve çalışma kurallarını, işbirliği yapacakları kurum/kuruluş, uzman, akademisyen, destekçileri kendileri belirler, Karar Organı’ndan onay alırlar.
 3. İhtiyaç halinde çalıştıkları program veya projede konuları ayrıntılı olarak ele alan Çalışma Grupları oluşturabilirler.
 4. Komisyon; yapılan çalışmaları en geç 2 aylık faaliyet raporları halinde ekleriyle birlikte komisyon başkanı tarafından Platform Genel Sekreterliği’ne iletir.

10/7. Temsilci

Etkinliklerde Platformu temsil etmek üzere Karar Organı tarafından hazirunun oy çokluğu ile seçilen ve görevlendirilen kişidir. Platformun vizyon, misyon ve ilkeleri çerçevesinde, konu merkezli veya zamanla sınırlı olarak görev yapar.  Platform Katılımcısı olma şartı yoktur. Katıldığı etkinliğin raporunu Genel Sekreter’e iletir.

10/8. Gözlemci

Gençleri ilgilendiren konularda ulusal ve uluslararası etkinliklere iştirak ederek gözlemleyen kişidir. Katılımcılarından her biri bu sıfatla görev yapabilir. Platform Meclisi tarafından onaylanmış yazılı dokümanlar, bilgiler dışında fikir beyan edemez. Gözlemlerini içeren raporunu Platform Genel Sekreteri’ne iletir.

10/9. Destekçi

Bilgi ve deneyimleri ile gençlere destek vermek isteyen 29 yaş üstündeki şahıslardır. Karar Organı’nda  1/3 oranında temsil edilerek yer alabilirler. Toplantıların hepsine katılabilir, önerilerde bulunabilir, ihtiyaç halinde rehberlik yapabilirler. Karar Organında yer alanlar dışında oy hakları bulunmaz.

10/10. Konu Merkezli Danışmanlar       

                                                       

Gerekli görülen ve talep edilen konularda danışmanlık hizmeti veren uzman kişilerdir.  Karar Organı tarafından seçilirler. Danışmanların önerileri çalışmalar için yol göstericidir. Görev süreleri konu merkezli veya zamanla sınırlıdır.

 MADDE 11: Bütçe

Giderler, katılımcı bağışları ve sponsorlar tarafından karşılanır.

MADDE 12:  Tüzük Değişikliği 

Tüzük değişikliği Karar Organın önerisi doğrultusunda, Genel Meclise sunulur, tartışmaya açılır. Karar Organının  ¾ çoğunluğu ile kabul edilir.

MADDE 13: Platformdan Çıkma/Çıkarılma/Uyarı

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla platformdan çıkma hakkına sahiptir.  Katılımcının Platform ayrılma dilekçesi, mail yoluyla Genel Sekreterliğe ulaştığı anda, çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller:

1- TÜGAP tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Yetki verilmediği halde TÜGAP adına sözlü-yazılı beyanat vermek,

3- Bir yıl içinde görev ve sorumluluğunu yerine getirmemek,

4-Karar organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde katılımcı hakkında, Genel Sekreterlikçe bir rapor hazırlanır.  Karar Organı raporu değerlendirerek  ¾ oy çokluğu ile aykırı davranışta bulunan katılımcıya hatırlatma yapar, tekrarı durumunda yazılı olarak uyarır. Katılımcının Platform ile ilişkisi, Karar Organı tarafından oy çokluğuyla karara bağlanır.

Kanun dışı, ayırımcı, bölücü, yıkıcı vb. faaliyetlerden hüküm giymiş katılımcıların Platform ile ilişiği derhal kesilir. Platform Meclisine ve tüm katılımcılarla ilgili üçüncü kişilere durum yazılı olarak bildirilir.

MADDE 14: Gençler Arası İletişim Platformu İptali

Platformun iptali; Platform Meclisi’nin ¾ çoğunluğunun kararı ile alınır.

MADDE 15: Platform Kurucular Kurulu

Karar Organı teşekkül edinceye kadar bu görevi üstlenir. Kurucular Kurulu şu kişilerden oluşur;

 1. Emine Gökçe İNCEKARA
 2. Şerife Tuğçe DOĞAN
 3. Mina ÇETİNER
 4. Rabia GÜLCAN KARDAŞ
 5. Gülderen GÜLOĞLU
 6. Zeynep YAPAR
 7. Tuba DOĞAN
 8. Betül ÖNDİN
 9. Ayşenur KOÇ
 10. Sena TEK
 11. Ayşe Tuba VARDAN
 12. Ayşenur BAYRAKTAROGLU
 13. Saliha CELIK
 14. Müleyke LEMAN
 15. Zeynep MERT
 16. Elif KORAZ
 17. Elif TURAN
 18. Hilal KALYONCU
 19. Şerife SLOCUM
 20. Selma SLOCUM

MADDE 16: Denetim

Çalışmalar; vizyon, misyon ve ilkeler çerçevesinde raporlar, dokümanlar ve etkinlikler üzerinden İKADDER tarafından yapılır.

MADDE 17: Gençlik Platformu Tüzüğü’nün Yürürlüğe Girme Tarihi:11.05.2013  Bu tarih itibariyle bir yıllık süreyle pilot çalışma sonuçları değerlendirilecektir.

İşbu Tüzük 17 (on yedi ) maddeden oluşmaktadır.